Ισχύς των αδειών διδασκαλίας _Υποδείγματα αιτήσεων Αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας

 Σημαντικό:

Σύμφωνα με το  το με αρ.πρωτ. 101532 /Ν1/ 18-08-2021 έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ.

με θέμα "Σχετικά με τις Ανανεώσεις Αδειών Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών" , το οποίο και επισυνάπτεται ανακοινώνεται ότι, "...... η ισχύς των αδειών διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, που υπεβλήθησαν για ανανέωση στον ΕΟΠΠΕΠ μέχρι τις 30.08.2019 και λήγει στις 31.08.2021 παρατείνεται για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 30.11.2021. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 167 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254 Α΄/21.12.2020) από 1/7/2021 οι άδειες διδασκαλίας θα ανανεώνονται από τις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη διαδικασία που ορίζει η σχετική Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ.78844/Ν1/ 1-7-2021 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3369/Β’/28-7-2021."

Σε συνέχεια της από 3 Αυγούστου 2021 σχετικής ανακοίνωσής μας , αναρτούμε υποδείγματα  αιτήσεων.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση