Πιστοποιητικά ελληνομάθεια για κατόχους πτυχίων εξωτερικού

Αναφορικά με την υποχρέωση των υποψηφίων κατόχων πτυχίων εξωτερικού για προσκόμιση πιστοποιητικού ελληνομάθειας σας αναφέρουμε τα εξής:

Κατόπιν επικοινωνίας της Υπηρεσίας μας με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, αναφορικά με τις εξετάσεις της περιόδου Μαΐου 2013, ενημερωθήκαμε ότι έχουν εκδοθεί τα σχετικά αποτελέσματα, αλλά δεν καθίσταται εφικτή η έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων εκπ/κών.

Προκειμένου να μη δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα/ταλαιπωρία των εν λόγω υποψηφίων, σας ενημερώνουμε ότι αντί του ανωτέρω απαραίτητου δικαιολογητικού [βλέπε σελ.22, περ.iii της αριθμ. 111192/Δ1/09-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) εγκυκλίου αναπληρωτών] καθίσταται αποδεκτή η προσκόμιση εκ μέρους των υποψηφίων (και η παραλαβή από πλευράς σας) του Ατομικού Δελτίου Επιτυχίας των υποψηφίων, το οποίο άλλωστε είναι επίσημο έγγραφο του Κέντρου, φέρει σφραγίδα και αποτελεί αποδεικτικό της επιτυχίας των υποψηφίων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο περί υποχρέωσης αποστολής των δικαιολογητικών υποψηφίων κατόχων πτυχίου εξωτερικού στα αρμόδια τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου για διενέργεια σχετικού ελέγχου.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση